Provozní řád

Závazné pokyny pro účastníky kurzů pořádaných Abecedou plavání v rodiném bazénu v ulici Havířská 1651,27201 kladno 1
Kurzy probíhají v prostorách bazénu v ulici Havířská 1651 Kladno 1.
Provozovatelem těchto kurzů je Markéta Jíchová
Havířská 1651 , 27201 Kladno ,IČO : 09803092.
provozní doba centra se řídí podle aktuálního počtu přihlášených účastníků .
Pracovníci zodpovědni za provoz centra :
Markéta Jíchová
Tel: 602 509 905

I. Technický popis zařízení

- účastníkům kurzu a jejich doprovodu jsou k dispozici nově rekonstruované prostory rodiče po příchodu a odložení oděvu v šatně nahlásí svou účast v recepci , pokračují dále do šaten a sprch, kde sobě i dítěti řádně omyjí celé tělo mýdlem, následuje výuka v bazénu o rozměru 7 a 3,5m, poté postupují rodiče zpět do sprch, šaten a herny, která slouží k potřebné aklimatizaci dětí.

- v kurzu jsou používány speciální plavecké pomůcky a hračky atestované a schválené pro kontakt s vodou a vhodné pro děti do 3 let.Pomůcky jsou vždy po skončení kurzu vydesinfikované,opláchlé pitnou vodou a jsou uloženy na suchém větratelném místě.

- odděleně od pomůcek jsou uloženy nočníky, stejně tak jsou odděleně a pod uzamčením uloženy i desinfekční a úklidové prostředky. -nočníky jsou po každém kurzu desinfikovány,opláchnuty pitnou vodou

- výuka probíhá formou kurzu, kdy jednotlivá lekce trvá 30(45)minut a ve skupině je maximálně 6 dětí, denní navrhovaná návštěvnost je 80 dětí, maximální počet návštěvníků činí 400/týden. - bazén je napouštěn pitnou vodou z vodovodního řádu, požadovanou kvalitu vody zajišťuje systém automatického řízení kvality německé firmy BEYROL servisovanou autorizovanou firmou Interglobal Duo s.r.o., chemie potřebná k udržení optimálních parametrů bazénové vody v souladu s přílohou č.6 - Vyhlášky č.238/2011Sb. Veškeré zařízení je v zamčené odvětrané místnosti ve strojovně bazénu.

II. Povinnosti provozovatele

- kurz je zajišťován vždy minimálně dvěma instruktorkami způsobilými poskytnout první pomoc a zajistit chod bazénu, instruktorky jsou povinny udržovat a doplňovat svou kvalifikaci dalším proškolováním.

- zaměstnancům centra je k dispozici šatna, oddělená sprcha a WC. pro jednotlivý druh vykonávaných činností jsou povinni používat vhodný pracovní oděv a při práci s chemickými látkami též ochranné pomůcky, které jsou uloženy ve strojovně bazénu i úklidové místnosti.

- kvalita vody je sledována v souladu s Vyhláškou 238/2011 Sb., a s požadavky KHS a to jak formou odběrů vzorků způsobem, v četnosti a rozsahu upraveném vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění a zpracovaných akreditovanou laboratoří, tak interně prováděnými měřeními a odečty, výsledky těchto měření jsou zaznamenávány v provozním deníku a archivovány po dobu 5 let. Jedná se o hodnoty pH, teploty vzduchu, teploty vody, průhlednost, redox potenciál, volný a vázaný chlor, průhlednos. Množství ředící vody je vázáno na počet návštěvníků, nejméně však 45 litrů na jednoho koupajícího se i tento údaj je zaznamenáván v provozním deníku.

- výsledky laboratorních analýz jsou elektronickou poštou zasílány KHS.

- interní měření probíhá automaticky pomocí automatického řízení kvality vody ASIN Aqua profi a zjištěné hodnoty jsou zaznamenávány do Provozního deníku pověřeným instruktorem a to každé 4 hodiny, nejméně však 3x denně, kontinuálně jsou tyto výsledky zaznamenávány do centrálního PC. Odběry a transport odebraných vzorků do akreditované laboratoře je zajišťován pracovníky centra.

-před výukou lekce plavání kojenců (6m-12m) je voda v bazéně recirkulována tak, aby nejméně jednou prošla úpravnou, aby kvalita vody opakovaně vyhovovala stanoveným požadavkům

- teplota vody a vzduchu je uvedena v prostoru bazénové haly.

- jednou za 6 měsíců je provedeno celkové vypuštění bazénu, mechanická očista, spolu s desinfekcí bazénového tělesa.
-běžný úklid objektu zajišťuje majitel
- okolí bazénu je po každém kurzu vydesinfikováno prostředky schválenými pro exponované druhy provozu (střídání 1krát měsíčně Sekusept pulver, Savo) v koncentraci a postupem daným výrobcem a je zaznamenáno v provozním deníku.Desinfekční prostředky mají deklarovaný virucidní účinek.
-personál musí mít zdravotní průkaz
- výměna vzduchu je zajišťována vzduchotechnickým zařízením, prostory centra jsou osvětleny zčásti přirozeným i umělým osvětlením.

- komunální odpad je ukládán do sběrných nádob, obaly od chemických látek jsou zpětně odebrány dodavatelem bazénové chemie – Bazenservis, GHC Invest.
- u vstupu do provozovny je viditelně umístěn tento Provozní řád.

III.Povinnosti návštěvníků

- do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

- děti ve věku 1 – 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou

- návštěvníci jsou povinni dodržovat Provozní řád

IV.Všeobecné bezpečnostní požadavky

- důležitá telefonní spojení (první pomoc, hasiči, policie) jsou viditelně vyvěšena

- v recepci centra instruktorky jsou zaškoleny do obsluhy bazénu a seznámeny s Provozním řádem

- účastníci jsou povinni dodržovat tento Provozní řád a dbát pokynů instruktorky
- dítě i doprovázející osoba musí přijít do kolektivu v dobrém zdravotním stavu. Doprovázející osoba odpovídá za skutečnost, že ona i dítě jsou v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádným infekčním nebo přenosným kožním onemocněním, čestné prohlášení zákonného zástupce týkající se zdravotního stavu je nedílnou součástí přihlášky do kurzu, stejně jako tento Provozní řád. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekční choroby v rodině.

- instruktorka provede před každou lekcí kontrolu, zdali dítě či rodič nevykazují zjevné známky infekčního onemocnění a má povinnost účastníka vykazujícího známky takovéhoto onemocnění vyloučit z kurzu

- platí striktní zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu, event. Jiných návykových látek a kouřit ve všech prostorách centra

- do prostoru sprch a bazénu platí přísný zákaz nošení jídla, pití, bonbonů, žvýkaček a jakýchkoli předmětů ze skla

- před každým vstupem do bazénu je účastník povinen použít toaletu (dítě nočník) a důsledně omýt celé tělo bez plavek sobě i dítěti mýdlem, při nedodržení tohoto požadavku má instruktorka právo vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného !!!
-každý kdo se bude potápět musí mít umyté vlasy šamponem

- osušit se je každý povinen ve sprchách, do prostoru šaten je zákaz vstupu v mokrých plavkách.

- nočník je nutné vylít na toaletě, vymýt mýdlem, vypláchnout a vrátit na původní místo, jeho použití je možné jen v prostorách sprch a toalet
- před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit

- vstup do bazénu bez přítomnosti instruktorky je zakázán

- skákání do bazénu a močení do bazénu je striktně zakázáno

- vstup do prostor bazénu a to i pro doprovázející osobu (návštěvník) je povolen pouze naboso nebo v obuvi tomu určené (ponožky ani domácí obuv nejsou z hygienických důvodů možné) po omytí nohou a v přiměřeném oděvu (plavky, triko).

- do bazénu není vhodné nosit řetízky, náramky, dlouhé náušnice či jiné ozdobné předměty, které mohou být příčinou úrazu, platí pro dospělé i pro děti.

- dítě nesmí do bazénu tři dny po očkování proti obrně, totéž se doporučuje i při ostatních očkováních, po nemoci, apod.

- dítě doprovází do bazénu jeden z rodičů, případně jiná dospělá osoba.

- Prostory ve sprchách a kolem bazénu jsou mokré, kluzké a velice nebezpečné! Je nutno chránit dítě před úrazem nepřetržitým dohledem, je nepřípustné, aby dítě běhalo v prostorách šaten, sprch a kolem bazénu, byť pod dohledem dospělého, rodiče (event. jiná doprovázející dospělá osoba) za dítě plně odpovídají v celém prostoru konání kurzů.

- v případě, že dojde v prostoru šaten, sprch a bazénu ke znečištění stolicí, zvratky nebo ke kontaminaci vody v bazénu, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce

- v případě, že dojde ke kontaminaci vody v bazénu je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce a lekce i další „plavání“je ukončeno, dojde-li k této události před první polovinou lekce, je za tuto lekci poskytnuta náhrada, instruktorka neprodleně provede příslušná opatření k dekontaminaci bazénu

- lékárnička První pomoci je k dispozici na recepci centra,obsahuje prostředek s virucidním účinkem

- První pomoc zajišťuje instruktor, v případě potřeby zavolá lékaře

V Kladně 18.5.2011 Markéta Jíchová