Kvalita vody

Kvalita vody našeho bazénu

Bazén je napouštěn pitnou vodou z vodovodního řádu, požadovanou kvalitu vody zajišťuje systém automatického řízení kvality německé firmy BEYROL servisovanou autorizovanou firmou Interglobal Duo s.r.o., chemie potřebná k udržení optimálních parametrů bazénové vody v souladu s přílohou č.6 - Vyhlášky č.238/2011Sb.

Veškeré zařízení je v zamčené odvětrané místnosti ve strojovně bazénu.

Kvalita vody je sledována v souladu s Vyhláškou 238/2011 Sb., a s požadavky KHS a to jak formou odběrů vzorků způsobem, v četnosti a rozsahu upraveném vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění a zpracovaných akreditovanou laboratoří, tak interně prováděnými měřeními a odečty, výsledky těchto měření jsou zaznamenávány v provozním deníku a archivovány po dobu 5 let. Jedná se o hodnoty pH, teploty vzduchu, teploty vody, průhlednost, redox potenciál, volný a vázaný chlor, průhlednos.

Množství ředící vody je vázáno na počet návštěvníků, nejméně však 45 litrů na jednoho koupajícího se i tento údaj je zaznamenáván v provozním deníku.